Skip to site content Skip to main menu

Tell us whether you accept cookies

Published: 01 March 2024

Earbsa a’ phobaill ann an obair-phoileis - Duilleag Fiosrachaidh - Iuchar 2022

Report Summary

Chaidh an sreath seo de dhuilleagan fiosrachaidh, a tha air an amas don phoball agus furasta a chleachdadh, a dheasachadh gus sealladh a thoirt air na buannachdan aig dòighean obair-phoileis ùra agus aig leasachaidhean a tha ri thighinn, na poileasaidhean a bhios gan riaghladh, agus dè tha seo a’ ciallachadh a thaobh chòraichean eiticeil, prìobhaideachd is daonna.

Duilleag Fiosrachaidh 8 - Earbsa a’ phobaill ann an obair-phoileis


Ro-ràdh

Tha an dàimh eadar seirbheis a’ phoileis agus na daoine a tha a’ fuireach, ag obair ’s a’ tadhal air Alba deatamach airson cur ris an earbsa is misneachd gun cùm an t-seirbheis daoine sàbhailte. Tha eachdraidh fhada, pròiseil aig obair-phoileis ann an Alba, stèidhichte air a’ phrionnsabal bhunaiteach gun dèanar obair-phoileis le aonta an t-sluaigh.


Related Content

Green icons showing 7 inter-connected circles.

Sgrùdadh earbsa a’ phobaill - COVID-19 - Duilleag Fiosrachaidh - Dàmhair 2021

Published: 01 March 2024

Green icons showing 7 inter-connected circles.

Confidence in Policing

Published: 23 November 2022

Green icons showing 7 inter-connected circles.

Community confidence action research

Published: 22 November 2022

Green icons showing 7 inter-connected circles.

Latest factsheet on public confidence polling

Published: 18 April 2023