Skip to site content Skip to main menu

Tell us whether you accept cookies

Published: 01 March 2024

COP26 Sgrùdadh beachd a’ phobaill - Duilleag Fiosrachaidh - Dùbhlachd 2021

Report Summary

Chaidh an sreath seo de dhuilleagan fiosrachaidh, a tha air an amas don phoball agus furasta a chleachdadh, a dheasachadh gus sealladh a thoirt air na buannachdan aig dòighean obair-phoileis ùra agus aig leasachaidhean a tha ri thighinn, na poileasaidhean a bhios gan riaghladh, agus dè tha seo a’ ciallachadh a thaobh chòraichean eiticeil, prìobhaideachd is daonna.

Duilleag Fiosrachaidh 7 - COP26 Sgrùdadh beachd a’ phobaill


Carson a nithear sgrùdadh beachd a’ phobaill?

Tha Ùghdarras Poileas na h-Alba (SPA) a’ cumail suas, a’ toirt taic, riaghladh is stiùireadh do obair-phoileis ann an Alba. Tha tuigse dhomhainn bho sgrùdaidhean neo-eisimeileachd beachd a’ phobaill, air an iarraidh leis an Ùghdarras, na pàirt riatanach de bhith a’ toirt taic do lìbhrigeadh a’ ghnìomha seo, agus a’ cur ri tuigse an Ùghdarrais air na tha am poball a’ fiosrachadh ’s a’ saoilsinn mu obair a’ phoileis.


Related Content

Green icons showing 7 inter-connected circles.

Policing of COP26 Final Report - 23 June 2022

Published: 06 April 2023

Green icons showing 7 inter-connected circles.

Chair of Policing of COP26 Oversight Group - 20 May 2020

Published: 10 October 2022

Green icons showing 7 inter-connected circles.

COP26 - Policing the Protests

Published: 22 August 2023

Green icons showing 7 inter-connected circles.

Support for Police Scotland’s policing approach to COP26

Published: 07 February 2023