Draft Gaelic Language Plan

Published

Draft Gaelic Language Plans

The Gaelic Language (Scotland) Act 2005 was passed by the Scottish Parliament with the aim of securing the status of the Gaelic language as an official language of Scotland, in equal status to the English language. 

The key aims of the act are to establish a statutory Gaelic body which is called The Bòrd na Gàidhlig. The Bòrd encourages the use and understanding of Gaelic and has developed a National Gaelic Language Plan. The plan promotes strategies for increasing the number of Gaelic speakers in Scotland, as well as facilitating access to Gaelic language and culture. 

Under the act certain Scottish public authorities are required to prepare and publish Gaelic language plans. Our Gaelic Language Plan sets out how we will use Gaelic to deliver Policing in Scotland.

The SPA and Police Scotland are in the process of developing a Gaelic Language Plan and for 12 weeks, from the 15th October, we will be holding consultations about how best to involve Gaelic on the SPA and Police Scotland websites. If you have any feedback please get in touch with either the SPA or Police Scotland  at glpconsultation@spa.pnn.police.uk. 

You can find both the SPA and Police Scotland's draft Gaelic Language Plans from the links below:

SPA - Draft Gaelic Language Plan for Consultation 

Police Scotland - Draft Gaelic Language Plan for Consultation 


Gaelic translation 

Dh’aontaich Pàrlamaid na h-Alba ri Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 leis an amas gum biodh inbhe na Gàidhlig air a ghleidheadh mar chànan oifigeil ann an Alba, le inbhe a tha co-ionann ri inbhe na Beurla. 

’S e aon de phrìomh amasan na h-Achd buidheann reachdail Ghàidhlig a stèidheachadh leis an ainm Bòrd na Gàidhlig. Bidh am Bòrd a’ brosnachadh dhaoine gu bhith cleachdadh Gàidhlig agus tuigse air a’ chànan agus tha iad air Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig a dhealbh. Tha am plana a’ moladh ro-innleachdan gus àireamh luchd-labhairt na Gàidhlig ann an Alba a chur am meud, agus gus diofar chothroman a thoirt do dhaoine air cànan is cultar na Gàidhlig. 

Fon achd, tha aig cuid a dh’ùghdarrasan poblach ann an Alba Planaichean Gàidhlig ullachadh is fhoillseachadh. Tha am Plana Gàidhlig againn a’ cur an cèill mar a chleachdas sinn Gàidhlig agus sinn a’ toirt seirbheis Poileis do dh’Alba. 

Tha Poileas Alba ag ullachadh Plana Gàidhlig an-dràsta agus bidh sinn a’ cumail co-chomhairleachadh airson 12 seachdain, bho 15 Dàmhair, air dè na dòighean as fheàrr Gàidhlig a chleachdadh air làrach-lìn Poileas Alba. Ma tha beachd sam bith agaibh air a’ chùis, feuch gun cuir sibh fios thugainn aig glpconsultation@spa.pnn.police.uk.